درخت پسته ومحلول پاشی آن

ازت یا نیتروژن مهمترین عنصرلازم  درخت پسته میباشد ولی چون معمولا این کود را قبل از آبیاری از طریق خاک بعد از برداشت به زمین می دهند در محلول پاشی از اهمیت کمتری بر خوردار میباشد .بعد از برداشت پسته دادن کودهای ازته ضورورت دارد که میتوان از سولفات آمونیوم یا اوره یا مخلوط هر دو استفاده کرد .عنصر روی پیش ماده سازنده هورمون اکسین (هورمون رشد) در درختان است و اگر در دوره بعد از برداشت محلول پاشی شود درختان در بهار سال آینده رشد بهتری در مقایسه با درختانی خواهند داشت که عنصر روی محلولپاشی نشده باشد. محلول پاشی با کودهای کلسیمی در دوره پس از برداشت بسیار مفید است. عناصر روی، ازت و بور را می توان بصورت مخلوط با هم در دوره بعد از برداشت استفاده کرد.

پسته ارگانیک

نگهداری پسته ارگانیک چگونه است؟

روش نگهداری پسته ارگانیک چگونه است؟

نگهداری ارگانیک به گونه ای میباشد که پسته بدون هیچ گونه سمی  نگهداری میشود.

پسته ای که به روش ارگانیک نگهداری نشود برای نگهداری آن باید از روش صنعتی استفاده کنند.

پسته ای که  به صورت ارگانیک نگهداری نشود و در دمای محیط گذاشته شود بعد از گذشت مدت زمانی دچار افت و خرابی میشود در چنین مواقعی

استفاده از سموم شیمیایی می تواند سلامت مصرف کنندگان را به خطر بیندازد;