پروانه چوب خوار پسته

پروانه چوب خوار پسته ((کرمانیا)):

پروانه چوب خوار پسته بعد از پسیل پسته مهمترین آفت درختان پسته است.

در بسیاری از نقاط پسته کاری ایران شیوع داردوخسارت جدی به درختان پسته وارد می کند.

این آفت تک نسلی است وفقط به درختان پسته خسارت می زند .

رنگ بال های جلویی خاکستری تیره با یک لکه ی زرددر وسط ویک لکه ی  کوچک به همین رنگ در انتهای آن است.

ریشک های بال ها بلند وزبر وتیره هستند .

بال های عقبی به رنگ خاکستری متمایل به زرد روشن است ودر قاعده ی آن،یک لکه ی بزرگ وزرد رنگ دیده می شود.

لاروهای آن به طول 10تا 12 میلی متر وبه رنگ خاکستری تیره است.

زیست شناسی حشره:

پروانه چوب خوار پسته زمستان را به صورت لاروی کامل در داخل شاخه های پسته به سر می برد.

لاروها در اواخر بهمن و اوایل اسفند به محض اینکه حرارت محیط روز به 10 درجه سانتی گراد می رسداز داخل شاخه ها خارج می شوند.

در بعضی مناطق در دمای کمتر از 15درجه سانتی گراد لاروی از شاخه ها خارج نمی شود.

لاروهای خارج شده بعد از حدود 2 ساعت پرسه زدن روی شاخه ها وکنار جوانه ها ،تبدیل به شفیره می گردند.

از آنجا که لاروها تارهای محکمی مثل عنکبوت دارند،وبه علت باد شدیدی که می وزد.

نکته :

((باد شدید در بعضی مناطق ودر بیشتر اوقات می وزد ))

بارها مشاهده شده لاروها از تنه ی درختان به زمین ریخته و روی کلوخ ویا جای امنی که برای خود تهیه میکنند،تبدیل به شفیره می شوند.

پیله در این حشرات هرمی شکل و خاکستری رنگ است ودر عرض آن خطوط تیره دیده می شود.

قسمت جلوی پیله پهن وقسمت انتهایی آن باریک است .

بعضی ها معتقدنداولین پروانه در اواخر اسفند از پیله خارج می شود.

ولی در بعضی مناطق هم خروج آن در اسفندماه مشاهده نشده است .

در این مناطق ودر بهترین شرایط آب وهوایی خارج شدنشان از پیله بعد از دهم فروردین ماه مشاهده شده است .

پروانه چوب خوار پسته

تخم ریزی:

ماده ها بعد از جفت گیری روی قسمت های انتهایی خوشه وانتهایی شاخه های جوان تخم ریزی می کنند.

تخم ها به صورت انفرادی و پراکنده گذاشته می شوندودر روی شاخه ها ،بیشتر در محل اتصال برگ به شاخه قرار دارند.

هر حشره ماده45تا55تخم میگذارد.لاروهابه محض خارج شدن از تخم ،واردبندخوشه ها و مغز چوب سر شاخه ها می شوند.

لاروها در اواسط زمستان دوباره خودرابه زیرپوست می رسانند وبا اولین فرصت برای شفیره شدن از شاخه هاخارج می شوند.

بدین ترتیب پروانه چوب خوار پسته در سال یک نسل دارد.

خسارت :

خسارت این حشره مربوط به لاروهایی است که با نفوذ در دم خوشه و دم میوه باعث ریزش میوه های پسته می گردندو نیز با ایجاد دالان در داخل سر شاخه های جوان پسته و تغذیه از استوانه ی مرکزی ،باعث خشکیدن سر شاخه ها می گردند.

به علاوه با ایجاد دالان در داخل شاخه های جوان و خشک کردن سر شاخه ها مقدارزیادی از گل های سال بعد از درختان پسته نیز ازبین می رود،از طرفی میوه های بالاتر از قسمت نفوذ لارو،به دلیل قطع آوند ها در بند خوشه هاواختلال در شیره ی نباتی ،خشک می شوندوبر روی سر شاخه ها میریزند.

میزان خسارت:

میزان خسارت این آفت به میوه ،حدود 5تا 8درصد محصول در شرایط آب وهوایی کرمان است ؛ولی در منطقه ی قزوین به بیش از 10تا 12درصد می رسد.

لاروها اغلب از محل اتصال جوانه ها به شاخه وارد آن می شوندو به فاصله ی 5تا6روز خود را به مغز چوب می رسانند.

در داخل یک خوشه به ندرت بیشتر از یک لارو دیده شده ولی در داخل شاخه های جوان 2تا3لارومشاهده گردیده است.

لاروهای جوان،بندخوشه و شاخه های چوبی نشده را ترجیح می دهند وبه ندرت قادرند داخل شاخه های سال قبل بشوندامالاروهای نسل سوم به بعد که آرواره های قوی دارندشاخه های سال قبل را ترجیح می دهندودر مغز شاخه مستقر می شوند.

دالان هایی که داخل شاخه حفرمیکنندبه صورت طولی و تیره رنگ است و بقایای فضولات حشره در داخل شاخه مشاهده می شود.

پروانه چوب خوار پسته

روش کنترل :

در هر یک از انواع کنترل آفات ،انتخاب مناسب ترین زمان برای کنترل آفت بسیار مهم است.

به همین دلیل در هر منطقه با مطالعه ی زیست شناسی آفت ، زمان مناسب کنترل تعیین می گردد.

معمولا اوج ظهور حشرات کامل بین 20تا 30فروردین است.

در باغ های بعضی مناطق مشاهده می شود.

شفیره ی پروانه حتی اوایل خرداد هم باقی مانده وپیک پرواز پروانه ها در این مناطق معمولا بین 22تا24بوده است.

هر چه اسفندماه گرم تر باشد،تغییر حاصل می شود.

ماربد تنها تورا برجان زند         یار بد برجان و بر ایمان زند

به این مفهوم که آفت پسیل که به عقیده ی کارشناسان آفت درجه یک به شمار می رود،فقط به میوه خسارت وارد می کند،ولی پروانه چوب خوار پسته ،هم میوه را از بین می برد وهم به اصل سرمایه که درخت است آسیب می رساند.

روش های کنترل :

با توجه به اینکه لاروها ی پروانه چوب خوار پسته اوایل زمستان خود را به انتهای سر شاخه ها می رسانند ،هرس شاخه و سوزاندن آنها بعد از هرس،می تواند از تراکم این آفت به شدت بکاهد.

استفاده از تله های فرمونی برای تعیین بهترین زمان سم پاشی و به دست آوردن پیک پرواز به کنترل آنها کمک شایانی می کند.

جمع کردن چند شفیره و ثبت دمای آنها وآگاهی از هنگام بیرون آمدن پروانه،بهترین زمان مبارزه را به شما نشان می دهد.

اگر باغ همسایه  ها آلوده است،بستن فرمون ها در تله های دلتا،ثمری نخواهد داشت؛مگر آنکه همه ی باغ داران در یک زمان مشخص اقدام به بستن تله نمایند.

در غیر ای صورت،احتمال اضافه شدن جمعیت آفت در باغی که مبارزه را آغاز کرده وجود دارد.

استفاده از سموم کنسالت و لوفوکس همراه روغن ولک تاثیر خوبی دارد.

هرس شاخه های آلوده بهترین را مبارزه است .

درباره ی مبارزه با پروانه چوب خوار پسته هرگز نباید غفلت کرد .

در مجموعه ی بعضی مناطق ،مبارزه ی موثری انجام شده بود،به طوری که از سال 1388تا1392،اتری از آفت مشاهده نشد.

ولی در سال 1392تعدادانگشت شماری در یک قطعه از باغ دیده شد.

بنابراین هنگام ریشه کنی این آفات هم باید مراقبت از باغ ادامه داشته باشد.

خرید آنلاین واینترنتی پسته ومغز پسته :

خرید آنلاین مغز پسته رفسنجان، خرید آنلاین پسته ارزاَن رفسنجان، خرید اینترنتی پسته رفسنجان، خریدآنلاین پسته لوکس،

خرید آنلاین پسته صادراتی، خرید عمده پسته، خرید آنلاین مغز پسته سبز، خرید اینترنتی پسته لوکس، خریدآنلاین پودر پسته،

برای خرید این محصولات برروی کلید پاور کلیک کنید .

 

 

مطالب مرتبط

کودهای دامی

کودهای دامی

دستورالعمل پوساندن کودهای دامی(گاوی و گوسفندی)

شرایط محل و چگونگی قرار دادن پشته های کود دامی برای پوساندن کود(تولید کمپوست)

محل مورد نظر باید دارای شیب 2تا4 درصد به سمت استخر(مکان جمع آوری زه آب)باشد.
خاک منطقه مورد نظر باید متراکم (کوبیده شده ویا از جنس بتون)و غیر قابل نفوذ باشد وروی سطح خاک باید با لایه ای از سنگریزه با قطر کم پوشانده شود.
ایجادخاکریز در اطراف پشته ها در کنترل زه آبورودی و خروجی موثر است.
روش قرار دادن مواد اولیه به صورت پشته هایی با ارتفاع 1/2تا 1/8 مترو عرض3تا4متر است.
طول پشته ها بستگی به فضای موجود دارد
پشته ها به صورت منظم توسط زیرورو میشوند.
اندازه گیری دمای توده کمپوست باید به صورت روزانه انجام شود.
پس از یک تا دو روز از شروع فرایند دمای توده باید بیشتر از 48 درجه سانتیگراد باشد و به مدت چندین هفته در این دما باقی بماند.پس از این نرحله دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان یک شیرینی و معجون دارویی است .این قاووت دارای طبیعت گرم می باشد و از بارزترین خواص آن آرامبخش و نشاط آور بودن آن است .گل گاو زبان سرشار از آنتی اکسیدان ،ویتامینهای B، ویتامین C ،منیزیم ،کلسیم ،آهن و پتاسیم میباشد. به دلیل داشتن منیزیم از سرطان پیشگیری میکند. مواد […]

قاووت ساده

قاووت ساده  قهوه ای رنگ است که از بو دادن مخلوط چند بذر گیاهی و گیاهان دارویی به همراه شکر آسیاب و پودر کرده به دست می آید .قاووت ساده معجونی مقوی است. طبیعت قاووت گرم و آرام‌بخش است و بیشتر از آن به عنوان یک میان‌وعده  پر انرژی استفاده می‌شود. مواد تشکیل دهنده قاووت […]

قاووت چهل گیاه

قاووت چهل گیاه

قاووت چهل گیاه کامل ترین و بهترین نوع قاووت است که از ۴۰ بذر گیاهی و گیاهان دارویی مخلوط با شکر درست می شود. این قاووت اصلی ترین و سنتی ترین قاووت کرمانی است که خواص فراوانی دارد. قاووت ، که در لهجه کرمانی به آن قُووِتو گفته می شود دارای انواع مختلفی می باشد […]

1 دیدگاه در “پروانه چوب خوار پسته”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *