تمام مطالب دسته بندی: پسته کله قوچی
پسته کله قوچی ۱

پسته کله قوچی ۱

پسته کله قوچی:
پسته کله قوچی ۱ از ارقام معروف و تجاری کشور بحساب می آید. برای اولین بار توسط فردی به نام
حاج علی شریفی در روستای دهنو از توابع رفسنجان شناسایی و انتخاب گردید.
بیشتر معروفیت این رقم به دلیل درشتی میوه آن است
در رفسنجان حدود ۷۰۰۰ هکتار پسته کله قوچی ۱ کاشت شده است
عملکرد این رقم در بعضی مناطق بخش بوده است.