تغذیه و کوددهی پسته

تغذیه و کوددهی پسته

تغذیه و کوددهی پسته

تغذیه و کوددهی درختان پسته

تغذیه درختان پسته

روش علمی و صحیح در تایین نیاز کودی درختان پسته،استفاده از اطلاعات و نتایج تجزیه خاک،برگ

و حتی میوه پسته میباشد .

تجزیه خاک

در تمام فصول سال برای نمونه برداری خاک که معمولا از ناحیه سایه انداز زیر سرشاخه ها

در سه عمق 0_40،40_80،80_120سانتی متری برداشته

میشود،میتوان اقدام نمود. توصیه های کودی بر اساس نتایج تجزیه خاک،باتوجه به دور آبیاری

و بافت خاک و با در نظر گرفتن توان تولید منطقه انجام میشود.

تجزیه برگ

نمونه برداری از برگ معمولا بعد از دوره پر شدن مغز (اواسط تیرماه تا اواسط مرداد ماه)صورت میگیرد.

این نمونه برداری از قاعده سرشاخه های بدون بار برداشته میشود و برای توصیه کودی سال آینده است.

دقیق ترین روش برای باغدارانبه منظور نیاز کودی،استفاده توام ازنتایج تجزیه خاک و برگ میباشد.

توصیه های کودی

دو مبنا برای توصیه کودی باغات پسته بارور وجود دارد:

  1. توصیه کودی براساس نتایج آزمون خاک و برگ
  2. توصیه های عمومی مصرف با توجه به اینکه امکانات تجزیه خاک و برگ برای باغ های پسته در اغلب مناطق وجود دارد توصیه نمیشود.

محلول پاشی جهت افزایش میوه نشینی (Fruit set)

تغذیه و کوددهی پسته

محلول پاشی به منظور فروست(5 در هزار اوره ،5 در هزار سولفات روی و 5 در هزار اسید بوریک)

در پاییز بعد از برداشت پسته یا اوایل بهار در زمان تورم جوانه ها همانطوری که در شکل شماره4_1 دیده میشود

و یا هر دو زمان،ضمنا در صورت شور بودن خاک،عنصر بور از فرمول حذف میشود.

تغذیه و کوددهی پسته

                                                                                                                                عکس 4_1

برای خرید پسته،خرید پسته ارزان،خرید بدون واسطه پسته،خرید پسته لوکس،پسته آجیلی،مغز پسته اینجا کلیک کنید.

 

روی و بور از جمله عناصر کلیدی و موثر در عمل گرده افشانی و تلقیح در تمامی درختان میباشند.

عنصر روی در جوانه زنی دانه های گرده

نقش داشته و کمک به رشد لوله گرده نموده و باعث لقاح و تشکیل میوه میشود.

کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن جوانه های زایشی و رویشی در درخت میشود.

همچنین تعداد دانه در خوشه نیز کاهش یافته و باعث

تنکی خوشه ها در درختان میشوند.

پوکی نیز از دیگر عوارض کمبود این عنصر میباشد.عنصر بور نیز در گرده افشانی و لقاح نقش مهمی دارد.

نقش عمده این عنصر در گلدهی و در قوه نامیه گرده و تلقیح اثبات شده است.

کمبود این عنصر موجب ریزش خوشه های گل درختان جوان میگردد.

عنصر بور کمک به افزایش عمر دانه گرده میکند و درخت پسته نسبت به سایر درختان نیاز بیشتری به بور دارد.

از علائم کمبود بر پیچیده شدن و قاشقی شدن حاشیه برگ ها،پوکی محصول و تنکی خوشه میباشد.

مصرف کود های فسفره،پتاسیمی و نیتروژنه همزمان با آخرین نوبت آبیاری بر اساس آزمون خاک و سال آور یا ناآور ،سبب

افزایش طول عمر تخمک در سال بعد و طولانی شدن دوره گرده افشانی میشود.

برنامه کوددهی باغات پسته

تغذیه و کوددهی پسته

توصیه میشود کوددهی باغات پسته براساس نتایج حاصل از آزمون خاک و برگ انجام شود.

بهتر است کودهای شیمیائی در شیار های عمیق در نیمه بیرونی سایه انداز به همراه کود حیوانی

و گوگرد با تیوباسیلوس(یک نوع باکتری میباشد )هر 3 سال یکبار صورت گیرد.

برخی از عناصر مانند نیتروژن بایستی به صورت سرک،کلسیم و عناصر ریز مغذی به صورت محلول پاشی و

پتاسیم به دلیل جذب بالا در مرحله پرشدن مغز به صورت سرک در طول دوره رشد درخت در بهار و تابستان مصرف گردد.

الف_کودهای نیتروژنه

معمولا کودهای نیتروژنه در 4 قسط (زمان) درباغات پسته به شرح ذیل مصرف میگردد.

  1. در اواخر اسفند
  2. در نیمه دوم اردیبهشت
  3. در شروع مغز بستن در اوایل تیر ماه
  4. در شهریور ماه

در مجموع برای یک هکتار باغ پسته بارور حدود 200کیلوگرم نیتروژن خالص مصرف میگردد که برای هر قسط50 کیلوگرم نیتروژن خالص

مصرف میشود.

این 50 کیلوگرم نیتروژن معادل 100کیلوگرم اوره،200کیلوگرم سولفات آمونیوم و 150 کیلوگرم نیترات آمونیوم میباشد

که بهتر است در شرایط شور از کود سولفات آمونیوم استفاده شود.

ضمنا بهتر است در قسط اواخر اسفند حدود 100کیلوگرم اوره فسفات استفاده گردد.

این امر به دلیل نقش مهم فسفر در فرایند میوه نشینی میباشد و مابقی کود نیتروژنه از سایر منابع کود نیتروژنه استفاده شود.

کود اوره فسفات دارای 17 درصد نیتروژن و 44 درصد پنتوکسید فسفر (P205)میباشد که هر دو عنصر در این زمان مورد نیاز درختان پسته

میباشد.کودهای ازته در آبیاری به صورتی مصرف میگردد که در اصطلاح کشاورزان روش شربتی گفته میشود.

ب_کودهای کلسیمی

بیشترین نیاز درختان پسته به کلسیم در مرحله تشکیل پوسته استخوانی در بهار و قبل از شروع مغز بستن میباشد.

باتوجه به اینکه کلسیم در اوایل دوره رشد بوسیله تعرق در آوندهای چوبی به طرف اندام های هوایی درخت پسته حرکت

میکند و از طرفی چون انتقال مجدد آن از طریق آوند آبکش صورت نمیگیرد لذا در اوایل دوره رشد که مصادف با تشکیل

شدن پوسته استخوانی پسته است ،درخت در معرض کمبود کلسیم میباشد

که این کمبود کلسیم باعث شیوع بیماری لک استخوانی میگردد.

همچنین لبه برگ های جوان به سمت بالا برمیگردد.لذا در این دوره زمانی بایستی از کودهای حاوی کلسیم استفاده نمود

معمولا کودهای کلسیم استفاده نمود. معمولا کودهای کلسیمی از منابع نیترات کلسیم.

کلات کلسیم و آمینوکلات کلسیم تامین میگردد.

در این میانمصرف آمینوکلات کلسیم به علت سرعت جذب بالاتر به صورت محلولپاشی توصیه میگردد.

مشاهده شده که برخی از باغداران از نیترات کلسیم در آب آبیاری استفاده می نمایند.

که این از لحاظ علمی صحیح نمیباشد.

چرا که در خاک های شهر رفسنجان کلسیم به مقدار کافی وجود دارد ولیکن به دلایلی مانند

شوری و در نتیجه رقابت بین سدیم و کلسیم

در جذب توسط ریشه ،کلسیم موجود در خاک قابل جذب نمیباشد و درنتیجه گیاه در معرض کمبود کلسیم قرار میگیرد.

کودهای کلسیمی و تغذیه و کوددهی پسته

چناچه کلسیم از طریق منابع کودی مانند نیترات کلسیم در خاک مصرف گردد

بازهم به دلیل محدودیت شوری قابل جذب نمیباشد.

لذا بایستی کودهای کلسیمی محلولپاشی گردند که کودهای منع از آمینوکلات بخاطر قدرت جذب بالاتر توصیه میگردند.

نکته مهمتر زمان محلولپاشی میباشد.بهترین زمان جهت محلول پاشی از مرحله ارزنی شدن

به بعد میباشد که بایستی کودهای حاوی کلسیم بر روی میوه های پسته پاشیده شوند.

چرا که کلسیم موجود در برگ به علت تحرک پائین کلسیم قابل انتقال به میوه نمیباشد،

و مقدار کلسیمی که بر روی میوه پاشیده میگردد. در تشکیل پوسته استخوانی دخالت دارد.

بنابر این توصیه میگردد کود آمینوکلات کلسیم با غلظت 1/5 در هزار در 3 مرحله به فاصله 15 روز یکبار

بعد از ارزنی شدن میوه ها محلولپاشی گردد.

جذب کلسیم توسط ریشه درخت

کلسیم فقط از نوک تارهای کشنده که هنوز مریستم(موی ریشه) اولیه بوده و حلقه کاسپار دور

سلول های ریشه را نگرفته  قابل جذب میباشد.

بلافاصله بعد از تبدیل شدن مریستم اولیه به ثانویه دیگر کلسیم قادر به جذب از آن قسمت ریشه نمیباشد.

بنابر این فقط طی مرحله ریشه زاییو تشکیل تار های کشنده است که امکان جذب کلسیم وجود دارد.

در مورد درخت پسته این مدت زمان محدود به دو مرحله ریشه زایی اول

(نیمه دوم فروردین بعد از مرحله گرده افشانی) و آخر فصل رشد (شهریور و مهر )میشود.

غیر از دو مرحله فوق الذکر بقیه اوقات کلسیم از ریشه جذب نمیشود.متاسفانه در همین مدت محدود هم عنصر منیزیم

که محل جذب یکسانی با کلسیم دارد خیلی از سایت های جذب را اشغال می نمایند.

برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی و افت سطح این سفره ها موجب برهم خوردن تعادل

بین کلسیم و منیزیم به نفع منیزیم شده است.

منیزیم همان عنصری است که موجب تلخی آب میشود.

جذب کلسیم توسط ریشه درخت:

در یک سفره آب زیرزمینی با افت سطح آب سفره،مقدار منیزیم هم بیشتر میشود

یکی از دلایل شیوع گسترده کمبود عنصر کلسیم درباغات پسته همین مشکل مربوط

به منیزیم و انهدام سفره های زیر زمینی است.

کلسیم و منیزیم با هم رابطه آنتاگونیسمی دارند.

به این معنی که با ازدیاد یکی از این دو عنصر جذب دیگری کاهش میابد.از دلایل دیگر کمبود

کلسیم وجود منابع آب و خاک شور و در نتیجه سدیم بالا در محیط ریشه میباشد

در مورد درختان میوه فقط یکی دو هفته اول بعد از تشکیل گل و گرده افشانی

که گل هنوز به عنوان یک عضو رویشی شناخته میشود تغذیه آن توسط آوند های چوبی و از طریق ریشه صورت میگیرد.

بعد از آن که گل و میوه تازه تشکیل شده شروع به رشد به عنوان یک اندام زایشی می نماید

تغذیه آن از طریق آوند های آبکش و به سختی انجام میشود .

پس تا زمانی که تغذیه با آوند چوبی انجام میشود در رابطه با تغذیه و تامین کلسیم گیاه مشکل خاصی ندارد.

ولی بعد از زمانی که آوندهای آبکش مسئول تغذیه گل میوه میشوند تغذیه کلسیمی دچار مشکل میشود.

با لحاظ نکات فوق

زمان تغذیه و مصرف کودهای کلسیمی از طریق خاک خیلی مهم و تعیین کننده هست. هرچند که بهتر است

کودهای کلسیمی از طریق خاک خیلی مهم و تعیین کننده هست.

هرچند که بهتر است کودهای کلسیمی از طریق محلول پاشی انجام شود.

ج_کودهای پتاسیمی وتغذیه و کوددهی پسته

عنصرد پتاسیم به عنوان یکی از عناصر پر مصرف نقش مهمی در افزایش عملکرد درختان پسته دارد.

پتاسیم به ویژه در سال های آور بایستی مصرف گردد.

بررسی ها مشخص نموده اند در درختان پسته بعد از نیتروژن بیشترین مقدار عنصری که سالانه از خاک برداشت میگردد

پتاسیم میباشد.

بیشترین مقدار جذب پتاسیم اساسا در مرحله پر  شدن مغز اتفاق می افتد.

همچنین مشخص شده که در سالهای آور پتاسیم جذب شده مستقیما در پر شدن مغز اتفاق می افتد.

همچنین مشخص شده که در سالهای آور پتاسیم جذب شده مستقیما در پر شدن مغز به مصرف میرسند

ولی در سالهای نا آور پتاسیم جذب شده از ریشه در سایر اندام ها ذخیره میشود.

به همین دلیل است که غلظت پتاسیم برگها در سال آور کمتر از سال ناآور است.

مطالعات نشان داده که جذب پتاسیم در سالهای آور در بازه زمانی پر شدن مغز بیش از دو برابر میزان جذب پتاسیم در سالهای نا آور است.

کوددهی پتاسیمی مناسب درختان پسته کلید بازدهی و افزایش عملکرد در باغات پسته است.

بررسی ها نشان داده که بیشترین میزان پتاسیم برگ در مرداد و شهریور هر سال مقارن با به مغز رفتن یا پرشدن دانه ها در برگ مشاهده میشود

بنابراین در این دوره زمانی حساس نباید درخت از نظر پتاسیم کمبودی داشته باشد.

مشخص شده که در درختان پسته میزان جذب پتاسیم از خاک در پایین ترین سطح خود قرار دارد. غلظت پتاسیم در برگ های پسته

در بهار زیر یک درصد میباشد.

کودهای پتاسیمی و تغذیه و کوددهی پسته

این غلظت در طی رشد و توسعه میوه به صورت شگفت انگیزی به خصوص در ماه های تیر تا شهریور افزایش میابد.

در نهایت در زمان بلوغ و پایان تشکیل پوست و مغز و اتمام دوره رشد یعنی تقریبا در شهریور،

ماکزیمم جذب پتاسیم از ریشه را خواهیم داشت.

غلظت پتاسیم در برگها در مهر ماه یعنی دوره پس از برداشت به طور ناگهانی کاهش پیدا میکند،

بنابراین نیازی به کاربرد کود پتاسه نمیباشد.

کوددهی با کودهای پتاسیمی موجب افزایش مقاومت درختان پسته به تنش های شوری،

خشکی و سرمازدگی و همچنین افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری های مختلف خواهد شد.

کمبود پتاسیم در غالب باغات پسته مشاهده میگردد و علامت اصلی آن سوختگی حاشیه برگها است.

از پیامد های دیگر کمبود پتاسیم حساسیت به آفتاب سوختگی و کاهش درجه خندانی میوه ها رسیده است.

برخی کمبود پتاسیم را با تنش شوری اشتباه میگیرند.

کودهای پتاسیمی

وجه تمایز آن دو این است که در تنش شوری اشتباه میگیرند.

وجه تمایز آن دو این است که در تنش شوری تکروزه شدن حاشیه برگها وجود ندارد. پتاسیم میتواند از طریق منابع کود پتاسیمی

مانند سولفات پتاسیم به صورت چالکود،سولو پتاس به صورت مصرف در آب آبیاری و محلولپاشی،و نیترات پتاسیم به صورت محلول پاشی و

آبیاری مصرف گردد.

تغذیه و کوددهی پسته

 

 

معمولا در باغات پسته به دلیل نیاز بالای درختان در مرحله مغز بستن،حدود 80 تا 100 کیلوگرم از سولوپتاس در 2 قسط

در آب و آبیاری مصرف میگردد،در عین حال بهتر است در شرایط شور از کود نیترات پتاسیم به صورت محلولپاشی و آب و آبیاری مصرف گردد.

در عین حال بهتر است در شرایط شور از کود نیترات پتاسیم در 2 تا 3 مرحله به صورت محلولپاشی

در مرحله مغز بستن باغلظت 3 تا 4 در هزار استفاده شود.

البته استفاده از کودهای سولوپتاس و نیترات پتاسیم بستگی به ذخیره پتاس گیاه و استفاده از کود سلفات پتاسیم به صورت چالکود دارد

در کودهایی با بافت سنگین مقادیر بالاتری از کود های پتاسه به دلیل جذب بالاتر پتاس در لایه های خاک استفاده میگردد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته

تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته

تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته : در اینجا قصد داریم به تاثیر کود جلبک دریایی بر درختان پسته، فواید و زمان آن بپردازیم. کود جلبک دریایی از مواد ارگانیک به وجود می‌آید و طیف گسترده ای از مواد غذایی با ارزش را برای مراحل مختلف رشد گیاهان در اختیار آنها قرار می دهد. […]

آبیاری زیرسطحی درختان پسته

آبیاری زیرسطحی درختان پسته سیستم آبیاری زیرسطحی درختان پسته در واقع همان سیستم قطره ای سطحی تکامل یافته است که در آن بسیاری از مشکلات نظیر تبخیر، گرفتگی منافذ، آسیب پذیری لوله ها و مزاحمت لوله ها برای ادوات کشاورزی حل شده است. که امروزه به دلیل کمبود منابع آبی مناسب در مناطق پسته کاری،استفاده […]

کاربرد کائولین بر درختان پسته

کاربرد کائولین بر درختان پسته

کاربرد کائولین بر درختان پسته کائولین ماده ای دور کننده است که اغلب این ماده را به عنوان پوشش دهنده مصرف می کنند. در اینجا می خواهیم به کاربرد کائولین بر درختان پسته بپردازیم. کائولین (سیلیکات آلومینیوم) پوشش سفید و یکنواختی را بر روی گیاهان ایجاد می کند، که موجب کاهش چشمگیر خسارت حشرات، آفتاب […]

کنترل گموز پسته

کنترل گموز پسته

کنترل گموز پسته: در اینجا به روش های کنترل گموز پسته می پردازیم که یکی ازمهمترین بیماری درختان پسته می باشد، که ممکن است براثر سهل انگاری و بی اطلاعی کشاورزان خسارات جبران ناپذیری ایجاد کند. علائم بیماری: تغییررنگ،فساد در پوست و قسمتی از چوب ناحیه ی طوقه ی ظاهر،غالبا با ترشح قطره های صمغ […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *