زراعت پسته ومراحل زراعت زمین

تهیه زمین زراعت پسته

زمینی که برای زراعت زمین پسته در نظر دارند باید به دو طریق آماده شود.

الف-قبل از زراعت تمام زمین یکمرتبه شکسته شود ،وپس از صاف کردن زمین وکیز بیرون کردن پسته را زراعت

کنند،منتها باید کاری کنند که پشت کیز ها  (فاصله دو رده درخت)سال اول زراعت پسته آب نرود (چرا که زمین آب کوب می شود و موادی هم که در زمین است اغلب بدون نتیجه از بین می رود)بلکه باید بتدریج همین طور که ریشه پیش می رود سال به سال کیز را وسعت دهندتا موقعی که ریشه ها از دو طرف بهم می رسند پستای پشت کیز هم تمام می شود.

ب-قبل از زراعت یک مترو نیم عرض ویک متر عمق جای کیز شکسته و کیز طوری بیرون می شود که بازه جای درخت وسط شکستگی واقع گردد.تا دوسال همین اندازه برای آبیاری کافی است وپس از دوسال هر سال یک متر از پشت کیز از یک طرف شکسته شود تا چند سال بتدریج تمام پشت کیز شکسته گردد،این قسمت از نظر اقتصاد وهم از نظر رشدو نمو درخت پسته بصرفه نزدیکتر است به هر حال از شکستگی زمین نباید خودداری شود چرا که در زمینهای سخت وسست و بی اعتدال در سال های بعدی باعث خشکیدن درخت می شود ،مگر زمینی که مطمئن باشند خاک آن تا یک متر یکنواخت و نرم باشد برای چنین زمینی نیم متر شکستن هم کافی است.

در اینجا در سایت پسته دات کام ،پسته رفسنجان به شما آموزش زراعت را می دهیم .

زراعت پسته

زراعت پسته به دو صورت است تخمی و بیجه کاری

تخمی-الف- نم کردن زمین ب- خیساندن پسته  ج- کاشتن پسته

مرحله ی اول

الف) نم کردن زمین (زراعت پسته ) پس از آماده شدن کیز باید یک آب تا آخر بهمن ماه به عنوان هروازه داده شود، بعد از این آب خواه ناخواه کیز ناهموار می شود.باید پس از چند روز که زمین آماده کار شد کیزها را مجدد هموار نمایند ویک آب دیگر هم به عنوان نم بدهند و پس از 5 ال 10 روز بحسب نرمی و سختی زمین پسته را زراعت نمایند،موسوم زراعت پسته از 15 اسفند تا 30 فروردین است. بدیهی است هر چه به اصطلاح هرائی یعنی زودتر زراعت شود بهتر است.

مرحله ی دوم

ب) نم کردن پسته 4 الی 6 روز به نسبت گرمی و سردی هوا قبل از زراعت پسته را باید دوازده ساعت در آب معتدل بخیسانندبا توجه به اینکه پس از دو ساعت آب اولیه را عوض کنندوپس از دوازده ساعت پسته را از آب بیرون آورده در کیسه یا گونی نموده ودر جای معتدل نگاه دارند،به طوری که هر گاه دست روی پسته گذاشته شود احساس سردی یا داغی مطلقا نکنند و ضمنا مواظبت شود که گرم و سرد هم نشود که ممکن است مقداری از پسته فاسد شود،و هر ر وز یک مرتبه با آب معتدلی پسته را نم نمائید و پسته تخمی در ضمن اینکه باید ضرب نخورده و سالم باشد هر چه درشتر باشد از ابتدا در رشد درخت بهتر است.

مرحله ی سوم

ج)کاشتن پسته در زمین شوره -یاشیرین

زمین شوره

1-در زمین شوره ، گوده پسته در حدود 7 الی 8 سانتی باید عمق داشته باشد واما به وسیله ی بیل چون زمین کوبیده نمی شود بهتر از میخ است،وروی پسته باید شنی که تندی و بستگی نداشته ونم هم باشد ریخته شود، ومحل گوده طوری باید قرار بگیرد که تقریبا 5 سانتی پائین تر از رنگ آب اولیه که قبلا نم شده است باشد چون آبیاری بعدی معمولا پسته ها بتدریج درمدت تقریبا20 الی 30 روز به طور کامل سبز می شو ند، دراین مدت 2 الی 3 آب سبک (یعنی ته کیز به اندازه ای که رنگ آب به گوده نرسد که شوره آب آنرا نخشکاند یا خاک روی گوده را سخت نماید ومانع سبز شدن پسته شود .)می دهند.

ولی بعد از آنکه درختان به طور کامل سبز شدند وهمه حداقل در حدود 10 سانتی از زمین بالا آمدند به طریق همان آب قبل از زراعت پسته آبیاری می شود که رنگ آب از بیخ درختان 50سانتی بالاتر برود که باز شوره آب آنها را اذیت نکند،و فاصله بین هر آب در تابستان سال اول حداقل 12 روز و حداکثر 24 روز یک بار است.

زمین شیرین

2-در زمین شیرین ،با تمام شرایط زمین شور اگر پسته کاشته شود اشکالی ندارد، ولی هر گاه در حدود 5

سانتی بالاتر از رنگ آب نم زراعت شود از جهت کوبیده نشدن خاک پای درخت وهمچنین رشد آن بهتر است.

 

بیجه پسته

 

“بیجه کاری “(تهیه زمین وآبیاری)

گوده،موسوم،ردیفکاری تعداد درخت به نسبت قصب

الف- تهیه زمین وآبیاری گوده تقریبا همان شرایطی که برای پسته تخمی ذکر شده برای بیجه کاری هم شرط است،مگر از جهت صرفه جو یی که ممکن است به جای اینکه تمام زمین یا جای کیزها شکسته شود سال اول فقط گوده هایی به قطر و عمق یک متر کنده شودکه برای زراعت پسته مناسب است .

گوده زمین نرم

ب- گوده هرگاه زمین نرم و نو بند وشیرین باشد پس از آنکه یک مرتبه کیز راآب دادند گوده ها را به نسبت کوچک وبزرگی بیجه به فاصله معینی می کنند وبیجه را طوری درگوده قرار

می دهند که همان قسمتی که قبلا زیر خاک بوده ،بدون کم و زیاد زیر خاک قرار گیرد وهمان خاک خود گوده را دوباره در گوده می ریز ند ،هرگاه زمین شور ه یا سخت باشد در این صورت زمین شکسته شده و یا گو ده های یک متری باید کنده شود.

چنانچه زمین شکسته وکیز بیرون شده باشد به طریق هموار کردن کیز بعد از آب اول عمل می شود.پس از هموار کردن گوده ها رابیرون آورده (کنده) وریگ (شن) خالص به جای خاک خود گوده در آن می ریز ند و بعدا که آب نم را دادند این شن ها هم با خوردن یک آب، تندی خود را از دست داده آنوقت دو مرتبه به نسبت کوچک وبزرگی بیجه ها گوده را خالی

نموده و بعد از نشاندن بیجه همین شن های بیرون آورده را پای بیجه می ریزند در صورتی که شن هایی که این گوده تهیه شده قبلا آب خورده باشند ،که تندی نداشته باشند موقعی که بیجه را غرس می کنند می توان پای بیجه بریزند که کوده کنی تکرار نشود.

گوده های یک متری

ج- اول تمام زمینی که باید زراعت پسته شود ،ریسمان کشی واندازه گیری (قراول)شده بعدابه فاصله های معین چاه هایی به قطر و عمق یک متر کنده می شود.70سانتی آن را از خاک خودش و ریک با لمناصفه پر می کنند، وسی سانتی آنرا فقط شن خالص می ریزند و تمام زمین را آب می دهند ،بعدا که زمین قابل بیل کاری شد کیزها را طوری بیرون میکنندکه بازه ای که باید بیجه قرار گیرد از وسط گوده ها رد شود ومجدد وسط گوده نم شده گوده ای کوچکتر به تفاوت کوچک و بزرگی بیجه بیرون شود وبیجه را غرس و همان خاکی که بیرون آورده مجدد پای بیجه بریزند ودر هر حال بیجه باید طوری قرار گیرد که موقع آبیاری سطح آب پنج سانتی از بیخ ریشه بالاتر قرار گیردوهم کف بودن بیجه ها از رنگ آب نم قبل از غرس کاملا بدست می آید.

موسم بیجه نشانی-غرس

د- بیجه از اواسط آبان به نسبت سال که برگ ها میریزند ودرخت دیگر احتیاج به تغذیه ندارد.شروع و تا دهم اسفند خاتمه می پذیرد واما بیجه های کوچک (یک ساله -دوساله)حتما باید در اواخر بهمن یا اوایل اسفند غرس شود،و بیجه های بزرگ در تمام وقت مذکور مانعی ندارد جز اینکه در هوای یخبندان باید مراقبت شود ،که ریشه بیجه ها در هوای آزاد نماندکه فاسد می شود.در صورت حفاظت از سرمازدگی بیجه برگ هر چه هرائی تر باشد بهتر است.

ردیف کاری

ه- ردیف کاری اعم از تخمی یا بیجه کاری باید دقت شود که درخت ها در یک خط مستقیم واقع شوند ،وهر گاه فاصله درختان را هم مساوی نمایند بهتر است.زیرا در نتیجه وسط راس ها (ردیف ها)از شمال به جنوب وهم از مشرق به مغرب باز وبرای آمد ورفت وکارکردن وعبور هوا موافقتر است .

تعداددرخت

و- تعداد درخت به نسبت قصب ،بعضی از درختان مثل پسته اوحدی که رشدشان خوب است تقریبا قصبی یک درخت و بعضی از درختان مثل ممتاز که کم رشد است قصبی دو درخت کافی است.

 

گفت گوی پسته پوک وخندان

پسته پوک دهن بست به خندانی گفت              من چرا بسته دهن هستم وتو خندانی

من تو هر دو زیک شاخه و یک برگ و بریم       از چه من طردم وتو شاد به هر مهمانی

خنده زد پسته خندان و چنین گفت به او          گوهر مغز نداری که چنین نالانی

گر دهان باز کنی حاصل آن رسوایی است       پس همان به که دهن بسته وغمگین مانی

هر که بی مغز بود به که نباشد خندان           گر چه باشد به نظر پسته رفسنجانی

طفل داناست به از پیر کهنسال خرف            نیست محبوب کسی در دو جهان نادانی

مرد نادان که ندارد گوهر عقل به جان             به جز از مرگ ندارد به جهان درمانی

پاک شود تا که شوی قابل فیضرحمان         جاهلانندبه دور از نظر رحمانی

حسین مهرابی

تمام مراحل زراعت پسته را به شماآموزش دادیم .

حالا اگه دوست دارین از قسمت فروشگاه ما دیدن بفرمایید ومحصولات ما را بدون واسطه

با بهترین کیفیت از ما بخواهیدشما میتوانید برای خرید:

بروی دکمه پاور کلیک کنید ومستقیم خرید خودتان را انجام دهید .

کلید پاور

 

 

 

مطالب مرتبط

پودینگ پسته

پودینگ پسته

دسر پودینگ پسته از دسرهایی است که برای مجالس خاص شما بهترین گزینه است.

این دسر کاملا طبیعی است و بدون هیچ گونه مواد مصنوعی و رنگ خوراکی میباشد و با رنگ و طعم طبیعی پسته اماده میشود.

کودهای دامی

کودهای دامی

دستورالعمل پوساندن کودهای دامی(گاوی و گوسفندی)

شرایط محل و چگونگی قرار دادن پشته های کود دامی برای پوساندن کود(تولید کمپوست)

محل مورد نظر باید دارای شیب 2تا4 درصد به سمت استخر(مکان جمع آوری زه آب)باشد.
خاک منطقه مورد نظر باید متراکم (کوبیده شده ویا از جنس بتون)و غیر قابل نفوذ باشد وروی سطح خاک باید با لایه ای از سنگریزه با قطر کم پوشانده شود.
ایجادخاکریز در اطراف پشته ها در کنترل زه آبورودی و خروجی موثر است.
روش قرار دادن مواد اولیه به صورت پشته هایی با ارتفاع 1/2تا 1/8 مترو عرض3تا4متر است.
طول پشته ها بستگی به فضای موجود دارد
پشته ها به صورت منظم توسط زیرورو میشوند.
اندازه گیری دمای توده کمپوست باید به صورت روزانه انجام شود.
پس از یک تا دو روز از شروع فرایند دمای توده باید بیشتر از 48 درجه سانتیگراد باشد و به مدت چندین هفته در این دما باقی بماند.پس از این نرحله دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان یک شیرینی و معجون دارویی است .این قاووت دارای طبیعت گرم می باشد و از بارزترین خواص آن آرامبخش و نشاط آور بودن آن است .گل گاو زبان سرشار از آنتی اکسیدان ،ویتامینهای B، ویتامین C ،منیزیم ،کلسیم ،آهن و پتاسیم میباشد. به دلیل داشتن منیزیم از سرطان پیشگیری میکند. مواد […]

قاووت ساده

قاووت ساده  قهوه ای رنگ است که از بو دادن مخلوط چند بذر گیاهی و گیاهان دارویی به همراه شکر آسیاب و پودر کرده به دست می آید .قاووت ساده معجونی مقوی است. طبیعت قاووت گرم و آرام‌بخش است و بیشتر از آن به عنوان یک میان‌وعده  پر انرژی استفاده می‌شود. مواد تشکیل دهنده قاووت […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *