پسته استاندارد برشته و خام
پسته کله قوچی استاندارد ۱ کیلوگرم

پسته کله قوچی استاندارد ۱ کیلوگرم

حراج
۲۳۸ هزار تومان ۱۶۸ هزار تومان
پسته احمد آقایی استاندارد ۱ کیلوگرم

پسته احمد آقایی استاندارد ۱ کیلوگرم

حراج
۲۱۷ هزار تومان ۱۴۷ هزار تومان
پسته اکبری استاندارد ۱ کیلوگرم

پسته اکبری استاندارد ۱ کیلوگرم

حراج
۲۳۲ هزار تومان ۱۶۲ هزار تومان