اکبری
پسته -اکبری

پسته -اکبری

حراج
۱۵۰ هزار تومان ۱۱۵ هزار تومان
پسته اکبری شور ۳

پسته اکبری شور ۳

حراج
۱۵۵ هزار تومان ۱۱۵ هزار تومان
پسته اکبری شور  ۲

پسته اکبری شور ۲

حراج
۱۶۰ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
پسته اکبری شور  ۱

پسته اکبری شور ۱

حراج
۲۰۵ هزار تومان ۱۴۵ هزار تومان
پسته – اکبری  استاندارد ۱ کیلوگرم

پسته – اکبری استاندارد ۱ کیلوگرم

حراج
۱۶۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان