کله قوچی
پسته کله قوچی استاندارد ۱ کیلوگرم

پسته کله قوچی استاندارد ۱ کیلوگرم

حراج
۲۳۸ هزار تومان ۱۶۸ هزار تومان