خام
پسته احمد آقایی خام سایز سه ۱ کیلوگرم

پسته احمد آقایی خام سایز سه ۱ کیلوگرم

حراج
۲۰۶,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰ تومان
پسته احمد آقایی خام سایز دو ۱ کیلوگرم

پسته احمد آقایی خام سایز دو ۱ کیلوگرم

حراج
۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
پسته احمد آقایی خام سایز یک ۱ کیلوگرم

پسته احمد آقایی خام سایز یک ۱ کیلوگرم

حراج
۲۳۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان
پسته خام فندقی ۱ کیلوگرم

پسته خام فندقی ۱ کیلوگرم

حراج
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
پسته اکبری خام سایز دو ۱ کیلوگرم

پسته اکبری خام سایز دو ۱ کیلوگرم

حراج
۲۲۵,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
پسته اکبری خام سایز یک ۱ کیلوگرم

پسته اکبری خام سایز یک ۱ کیلوگرم

حراج
۲۵۵,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان