پسته لوکس و صادراتی برشته و خام

پسته لوکس و صادراتی اصل رفسنجان

پسته کله قوچی لوکس ۱ کیلوگرم

پسته کله قوچی لوکس ۱ کیلوگرم

حراج
۲۴۷ هزار تومان ۱۷۷ هزار تومان
پسته احمد آقایی لوکس ۱ کیلوگرم

پسته احمد آقایی لوکس ۱ کیلوگرم

حراج
۲۳۵ هزار تومان ۱۶۵ هزار تومان
پسته اکبری لوکس ۱ کیلوگرم

پسته اکبری لوکس ۱ کیلوگرم

حراج
۲۵۲ هزار تومان ۱۸۲ هزار تومان