کله قوچی

پسته لوکس و صادراتی اصل رفسنجان

پسته کله قوچی لوکس ۱ کیلوگرم

پسته کله قوچی لوکس ۱ کیلوگرم

حراج
۲۴۷ هزار تومان ۱۷۷ هزار تومان