تنظیم کننده گیاه (پسته)

تنظیم کننده رشد گیاه (پسته):

تنظیم کننده رشد گیاه (پسته):

تنظیم کننده گیاه (پسته):هورمون گیاهی به مواد معینی اطلاق می شودکه در بخشی از موجود زنده ساخته می شود.

وپس از انتقال ،اثرات فیزیولوژیکی محسوسی دردیگر قسمت های آن به جا می گذاردودر تراکم های بسیار کم فعالند.

این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی به وجود آمده است.

واژه هورمون،از ریشه ی یونانی به معنی «تهییج کردن» گرفته شده است.

ترکیبات مترادف :

در گیاهان ترکیبات مترادف ولی از نظر شیمایی کاملا متفاوت یافت می شود.

و واژه ی هورمون به طور صحیح آنهارادربرمی گیرد.هورمون های گیاهی که اغلب فیتوهورمون خوانده می شود.

در بافت های مریستمی ویا لااقل جوان از هر نوع ساخته می شوند.

وغالبا بعد از انتقال اثر خود را در بافتی دورتر از بافتی که از آن ساخته شده اند،نشان می دهند.

نقطه اشتراک آنزیم ها و هورمون ها:

هورمون هاباآنزیم هاوتیامین هاوDNAدراین خاصیت مشترکندکه باغلظت بسیارکم یاناچیزباعث ایجاداثرات فیزیولوژیکی عمیق میشوند.اصولا واژه ی هورمون باید به ترکیباتی محدود شود که به طور طبیعی در درون موجود زنده ساخته می شود؛لذادرتعریف هورمون گیاهی می توان گفت مواد آلی است که مواد غذایی نبوده و توسط گیاهان تولید می شودودر غلظت های کم فرآیند فیزیولوژیکی را تنظیم می کند.آنها از درون گیاه،از محل تولید به محل اثر ،انتقال می یابد.اماگاهی،موادی که معلوم نیست در گیاه وجود داشته باشد.

اثرات مشابه :

اثرات مشابه و بعضی اوقات عینا نظیر یکی از هورمو ن ها ی طبیعی گیاهی را دارند.

که نباید هورمون گیاهی نامیده شود.بلکه واژ ه ی مناسب تر برای این چنین ترکیباتی که اثر هورمون مانند روی گیاه دارند،«تنظیم کننده ی رشد »است.در تعریف تنظیم کننده رشد گیاه (پسته):می توان گفت:«ترکیبات سنتز شده یا هورمون های گیاهی هستند که فرآیند های فیزیولوژیکی را تغییر می دهند.این مواد باتقلید کردن از هورمون ها،تاثیر روی هورمون ها (سنتزشدن)و از بین بردن یا انتقال یا (به احتمال زیاد)تغییر دادن محل تاثیر هورمونی ،رشد گیاه را تنظیم می کنند».

با این وصف برای متمایز کردن آنها می توان گفت تمام هورمون ها،تنظیم کننده ی رشد هستند.

اما تمام تنظیم کننده های رشد،هورمون نیستند.امروزه در دنیا پنج گروه مختلف هورمون های گیاهی شناخته شدهاست.

که بسیاری از آنها دارای کاربردهای عملی متعدد ومهمی در کشاورزی به ویژه باغبانی هستند.

این گروه ها عبارتنداز :

اکسین ها ،جیبرلین ها،سیتو کنین ها ،اتیلن ولگاماها.در قسمت بعد مطالبی درباره ی دو مورد اول از این گروه بیان می شود.

خرید اینترنتی پسته ،خرید اینترنتی مغز پسته :

خرید اینترنتی پسته ارزان، خرید اینترنتی مغز سبز پسته رفسنجان،خرید اینترنتی پسته لوکس، پسته آجیلی،

برای خرید از وب سایت پسته دات کام به قسمتهای مختلف فروش محصولات مراجعه کنید .

اکسین :

اکسین ها  ((تنظیم کننده گیاه (پسته) )) اولین گروه هورمون گیاهی هستند که کشف شدند و مورد استفاده قرار گرفتند.

ماهیت هورمونی آنها به طور روشن در آزمایشی که برای اولین بار توسط «وانت» در سال 1928انجام گرفت.

در کولئوپتیل یولاف از گیاهان تیره غلات نشان داده شده و در غلظت کمتر از 1*1000مولار می توان به کار برد.

طبیعی ترین ترکیبی که در گیاهان شناخته شده است اسیدایندول_3_استیک (IAA)استکه احتمالا در گیاهان از اسیدآمینه تریپتوفان ساخته می شود.

مراکز عمده ی ساخته شدن اکسین ،بافت های مریستمی انتهایی از قبیل جوانه های در حال باز شدن،برگ های جوان ،نوک ریشه ،گل ها یا گل آذین روی ساقه ی گلدار است.

نحوه ی انتقال اکسین :

نحوه ی انتقال اکسین در اندام های جوان از بالا به پایین و در اندام های پارانشیمی در داخل آوندهای آبکشی ودر ریشه از نوک ریشه به سمت بالای ریشه صورت می گیرد.

از اکسین های مصنوعی می توان به اسید،نفتالین ،استیک،اسید ایندول_3_بوتیریک،اسید4_2_در کلروفنواکسی استیک ،اسیدنفتاکسیاستیک واسیدتربویدوبنزوئیک اشاره نمود.

اسید ایندول استیک به عنوان هورمون طبیعی در اثر آنزیم هایی از قبیل اکسیدازها وفنولازها تجزیه می شود.

قابل ذکر است به کار بردن غلظت های نسبتا زیاد اکسین های منجر به نقایصی در گیاهان از قبیل تغییر شکل برگ،ساقه وریشه ،رنگ پریدگی برگ ها و جلوگیری از طویل شدن ریشه ها یا باز شدن گل ها و ایجاد ورم و آماس می شود.

تنظیم کننده گیاه (پسته)

نقش اکسین در گیاه :

1_طویل شدن سلول ها واندام ها :

اولین اثر اکسین ها می باشد.افزایش غلظت اکسین شدت طویل شدن سلول ها را بهمراه دارد،

اما اثر بازدارندگی نیز دارد؛یعنی اکسین با همان غلظتی که سبب تشدیدطویل شدن اندام های هوایی می شود

طویل شدن ریشه را کند می سازد.

2_نورگرایی(فتوتروپیسم):

این اثر که بیشتر به صورت خمیدگی در گیاه می باشد،

به علت توزیع نا متقارن اکسین در اندام مربوطه قابل ملاحظه است.

به علت توزیع نامتقارن اکسین در اندام مربوطه قابل ملاحظه است.

خمیدگی مزبورناشی ازاین است که رشد در سمت نزدیک به نور تا حدودی کند ورشد سمتی که به دور از آن است شدیدتر است.

3_زمین گرایی:

در ریشه نظیر ساقه که رشد افقی دارد.

تجمع زیادتر اکسین در نیمه ی زیرین ،رشد ریشه را کند کرده وسبب خمیدگی می شود.

4_فعال ساختن لایه ی زاینده:

فعالیت لایه زاینده به وسیله ی اکسین ها که در درون ساقه از بالا به پایین واز جوانه های در حال رشد حرکت می کند تجدید می شود .

5_ایجاد گل:

اکسین ،گل دادن بعضی از گیاهان روز بلند را به شرط آنکه دوره فتو پریود به اندازه کافی برای گل دهی گیاهان طولانی باشد،مانند سیلن وبذر البنج را تسریع می کند.از طرفی گل دهی در برخی گیاهان روز کوتاه در صورت استعمال اکسین در دوره ی تاریکی متوقف می شود.

جیبرلین:

جیبرلین ها ابتدا در سال 1938هنگام مطالعه ی نوعی قارچ برنج به نام ژیبرلافوجیکوری از گروه آسکو میستها (کیسه دار)کشف شدند .ماده ی متبلوری از عصاره ی بدون قارچ محیط کشتی که این قارچ در آن رشد کرده بود،کشف شد که اثر این قارچ بر گیاهان آلوده را داشت.

این محلول جیبرلین نامیده شد.نواحی عمده ی ساخته شدن جیبرلین در گیاهان برگ های مریستمی ،نوک ریشه ،بذرهای در حال رشد است و انتقال این هورمون در گیاهان کاملا به طور آزاد،هم در آوند آبکش و هم در آوند چوبی روی می دهد.

جیبرلین ها گروها مشخصی از هورمون های گیاهی هستند که بسیار به هم شبیهند.اسید جیبرلیک (GA)یکی از بهترین و معروف ترین ترکیبات این گروه است.

تنظیم کننده گیاه (پسته)

نقش جیبرلین در گیاه :

  1. طویل شدن سلول ها:جیبرلین ها همانند اکسین در طویل شدن اندام های گیاهی نقش بازی می کنند.
  2. اثر روی گل دادن :برخی از جالب ترین اثرات جیبرلین ها روی گل دادن گیاهان است،به طوری که همانند اکسین ها در گیاهان روز بلند باعث تولید گل و از طرفی در گیاهان روز کوتاه باعث توقف گل دهی می شوند.
  3. طویل شدن ریشه و جلوگیری از تشکیل ریشه:برخی جیبرلین ها با غلظت مناسب در بعضی گونه ها به طویل شدن ریشه کمک می کنند و از طرفی دیگر در اثر جیبرلین ها از تشکیل ریشه روی قلمه ها جلوگیری می شود که علت آن خنثی کردن اثر اکسین هاست.

برای خرید پسته روی سبد کالا کلیک کنید:

تنظیم کننده گیاه (پسته)

مطالب مرتبط

خواص پسته برای کرونا ویروس

خواص پسته برای کرونا ویروس

خواص پسته برای کرونا ویروس

خواص پسته برای کرونا ویروس این است که پسته یکی از اعضای مهم و ثابت آجیل های ایرانی است

 میزان پتاسیم در پسته برابر با پتاسیم پرتقال میباشد و به علت داشتن مواد مغذی از اهمیت بسیاری برخوردارمیباشد .

استان کرمان و شهرستان رفسنجان، از مراکز اصلی تولید پسته در ایران محصوب میشوند .

پسته، این عضو ثابت آجیل با جثه کوچک خود که سرشار از منابع مفید و مغذی برای سلامتی انسان به شمار می آید 

که در این شرایط بحرانی کرونا ویروس میتواند گزینه خوبی برای جلو گیری و تامین مواد مورد نیاز بدن از جمله پتاسیم، روی ،

آهن،کلسیم  و سدیم میباشد.

تامین آهن مورد نیاز بدن جهت خونسازی و تقویت نیروی دفاعی بدن الزامی میباشد

و کمبود آن می‌تواند ایمنی کلی بدن راپایین بیاورد،

انواع ماهی‌ها، گوشت قرمز و تخم مرغ از منابع حیوانی آهن و کلم قمری،

اسلایس ارده

اسلایس ارده و پسته

اسلایس ارده و پسته
مواد لازم برای اسلایس ارده و پسته
ارده540گرم
عسل 160 گرم
روغن نارگیل 100 گرم
پسته 85 گرم
شکلات چیپسی 45 گرم
پودر نارگیل 12 گرم
وانیل 1 قاشق چایی خوری
نمک نوک قاشق چایی خوری
برای خرید مغز پسته،پسته،خرید پسته ارزان،خرید پسته عمده،خرید انلاین پسته،خرید پسته لوکس اینجا کلیک کنید
طرز تهیه 
ایتدا ارده را دخل ظرفی شیشه ای میریزیم و سپس عسل را به آن اضافه کرده و هم میزنیم زمانی که خوب مخلوط شدند
روغن نارگیل را (ترجیحا از جایی که در مقابل خودتان روغن میگیرند تهیه کنید یا از عطاری ها روغن نارگیل خوراکی تهیه کنید)
اضافه کنید و هم بزنید زمانی که مخلوط شما خوب میکس شد به آن پسته خورد شده را اضافه کنید
سپس پودر نارگیل  وانیل و نمک را اضافه کنید و خوب با هم میکس کنید

کرم پسته ای چطوردرست کنیم

دسر پسته ای خوشمزه: مواد لازم برای درست کردن کرم پسته ای : پسته خرد شده 150گرم  زرده تخم مرغ 5 عدد وانیل 1/4ق چ  آب 1/3پیمانه  رنگ سبز خوراکی به مقدار لازم خامه قنادی 250گرم  پودر ژلاتین 5ق چ شیر 250میلی لیتر شکر 150گرم طرز تهیه کرم پسته : ابتدا زرده های تخم مرغ […]

شکلات

شکلات کاکائویی پسته ای

شکلات کاکائویی پسته ای

مواد لازم برای تهیه شکلات کاکائویی پسته ای  در خانه:

کره :200 گرم

پودر کاکائو :1/2 پیمانه

تخم مرغ درشت :1 عدد

شکر :150 گرم

پسته:1پیمانه

گردو خرد شده :1 پیمانه

بیسکویت ساده:200 گرم (پتی پور)

پودر پسته یا ترافل رنگی برای تزیین: به مقدار لازم

طرز تهیه شکلات کاکائویی پسته ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *