پسته آمریکا

پسته آمریکا
گزارش اولیه چارلز نیکولز در 22 شهریور 97

گزارش برداشت پسته آمریکا در سال2018:پسته آمریکا 

حــدود یــک ســوم برداشــت محصــول ســال پسته  2018 انجــام شــده؛ کیفیــت بــه مراتــب از محصــول دو
ســال گذشــته 2016 – 2017 بهتــر اســت، امــا تحویــل محصــول بــا تأخیــر روبــه رو بوده اســت.
پســته ها امســال ریــز هســتند. عملکــرد رقــم کرمــان کمتــر از حــد انتظــار بودهاســت. وضعیــت
قیمتهــای جدیــد هنــوز نامشــخص اســت؛ چــون اکثــر خریــداران و فروشــندهها منتظرنــد ببیننــد
کیفیـت و میـزان پسـته خشـک در پوسـت امسـال چگونــه خواهــد بــود.

همانطــور کــه پیشبینــی میکردیــم، الان زمــان اوج برداشــت محصــول 2018در آمریــکا اســت.
کمیــت و کیفیــت محصــول جدیــد در دو هفتــه آینـده مشـخص خواهـد شـد. در ایـن مـدت حـدود
نیمـی از محصـول جدیـد برداشـت، پوسـتگیری و خشـک خواهدشـد. کرمـان رقـم غالـب در کالیفرنیـا
اســت و برداشــت آن تــازه یــک هفتــه اســت کــه آغـاز شـده و رقـم گلـدن هیلـز کـه رقـم جدیدتـری
اســت، زمــان برداشــت آن زودتــر از رقــم کرمــان اسـت. تحویـل پسـته ً های گلـدن هیلـز تقریبـا تمـام
شـده و بعضـی از باغـات حتـی بـه چیـن دوم هـم رسـیده اند.

عملکرد رقم گلدن هیلز :

عملکـرد رقـم گلـدن هیلـز بالاتـر از حـد انتظـار بـوده، هرچنـد درصـد کمـی از کل محصـول را شــامل میشــود.

عملکــرد رقــم کرمــان پایینتــر از حــد انتظــار بــوده، چــرا کــه بیشــتر باغــات رقــم کرمــان قدیمیتــر هســتند

و عملکردشــان بــه انـدازه سـال 2016 کـه در تولیـد پسـته رکـورد زدیم، نبودهاســت. نمیدانیــم چــرا عملکــرد

رقــم کرمــان کمتـر از گلـدن هیلـز اسـت؛ ایـن هـم یکی دیگـر ازعجایـب مربـوط بـه پسـته اسـت.پسته آمریکا

پسته آمریکا
نمودار 1 میزان خسارت آفات:
  •  انجمن پسته ایران
  •  پسته کالیفرنیا
  •  دنیای پسته
  •  ماهنامه پسته

((برای دیدن خواص پسته ، فواید پسته ،خواص وفواید دارویی به وبلاگ سایت مراجعه بفرمایید.))

میــزان خســارت آفــات مهمتریــن پارامتــر کیفــی محصــول محســوب میشــود کــه خوشــبختانه
امســال از آغــاز برداشــت تــا کنــون در مقایســه بــا ســالهای 2016و 2017کمتــر بودهاســت

(نمودار1)هرچنـد همانطـور کـه بـه پایـان فصل برداشـت نزدیــک میشــویم، خســارت آفــات هــم ممکــن
اسـت بـه سـرعت افزایـش پیـدا کنـد؛ امسـال هـم کــه بــه نظــر میرســد فصــل برداشــت طولانــی
باشــد. بنابرایــن ظاهــراً اوضــاع خــوب اســت، امــا هنــوز خیلــی زود اســت کــه ادعــا کنیــم محصــول
جدیــد بــا کــرم نافــه پرتقــال (عامــل آلودگــی بــه افاتوکســین) مشــکلی نخواهــد داشــت.پسته آمریکا

میــزان رؤیــت پســته های لکــه دار نیــز کــم بوده اســت.خوشــبختانه پیشبینــی شــده کــه ظــرف 10روز
آینــده دمــای هــوا در کالیفرنیــا پاییــن باشــد، پــس هـوای خنـک فشـار ناشـی از خسـارت آفـات و بـروز
لکــه روی پســتهها را کمتــر خواهــد کــرد.متأســفانه بایــد گفــت امســال پســته ها 10تــا 15
درصــد ریزتــر از محصــول دو ســال گذشــته (2016 – 2017) هســتند.

پــس عرضــه پســته آمریکایــی:


سـایز 18-20در مقایسـه بـا دو سـال قبـل محـدود خواهـد بـود. در خیلـی از باغـات رقـم کرمـان درصـد
پســته های دهــن بســت بــالا گــزارش شدهاســت.

گزارش پسته آمریکا:

هفتـه گذشـته اعـلام کردیـم میـزان محصول پسـته آمریــکا
در ســال جدیــد 408هــزار تــن پیشبینــی میشــود. حــالا پــس از گذشــت یــک هفتــه از
برداشــت پســتههای رقــم کرمــان، یــک مقــدار دچــار شــک شــدهایم. کیفیــت و کمیــت چیــن دوم
رقـم کرمـان ممکـن اسـت مـا را شـگفت زده کنـد،امـا خیلـی جـای نگرانـی نیسـت.
در خصــوص قیمت گــذاری در یــک هفتــه اخیــر خیلــی اتفــا ً ق خاصــی نیافتــاده اســت.

فعــلا مشــتریها دارنــد نیازهــای کوتــاه مدتشــان را تأمیــن میکننــد و بــرای خریــد محصــول جدیــد
دارنــد قیمــت بالاتــری میپردازنــد. بــا وجــود نگرانی هــای اخیــر تجــاری (اشــاره بــه تعرفه هــای
چیـن) و انتظـار حجـم بسـیار زیـاد محصول امسـال، قیمتهـا تـا الان نوسـان نداشـته ً اند و تقریبـا ثابـت
ماندهانــد. در مقایســه بــا آغــاز فصــل برداشــت از آنچــه کــه تــا الان از محصــول ســال جدیــد
دیدهایــم بــه نظــر میرســد روی قیمتگــذاریمیتوانیــم ادعــای بیشــتری داشــته باشــیم.

پسته آمریکا
نمودار 2 تعداد انس در دانه:

منبع:ماهنامه انجمن پسته ایران – دنیای پسته-پسته آمریکا

برای خربد آنلاین پسته رفسنجان،خرید آنلاین مغز پسته رفسنجان،خرید آنلاین پسته ارزان رفسنجان،خرید آنلاین پسته لوکس

اینجا را کلیک کنید .

 

مطالب مرتبط

پودینگ پسته

پودینگ پسته

دسر پودینگ پسته از دسرهایی است که برای مجالس خاص شما بهترین گزینه است.

این دسر کاملا طبیعی است و بدون هیچ گونه مواد مصنوعی و رنگ خوراکی میباشد و با رنگ و طعم طبیعی پسته اماده میشود.

کودهای دامی

کودهای دامی

دستورالعمل پوساندن کودهای دامی(گاوی و گوسفندی)

شرایط محل و چگونگی قرار دادن پشته های کود دامی برای پوساندن کود(تولید کمپوست)

محل مورد نظر باید دارای شیب 2تا4 درصد به سمت استخر(مکان جمع آوری زه آب)باشد.
خاک منطقه مورد نظر باید متراکم (کوبیده شده ویا از جنس بتون)و غیر قابل نفوذ باشد وروی سطح خاک باید با لایه ای از سنگریزه با قطر کم پوشانده شود.
ایجادخاکریز در اطراف پشته ها در کنترل زه آبورودی و خروجی موثر است.
روش قرار دادن مواد اولیه به صورت پشته هایی با ارتفاع 1/2تا 1/8 مترو عرض3تا4متر است.
طول پشته ها بستگی به فضای موجود دارد
پشته ها به صورت منظم توسط زیرورو میشوند.
اندازه گیری دمای توده کمپوست باید به صورت روزانه انجام شود.
پس از یک تا دو روز از شروع فرایند دمای توده باید بیشتر از 48 درجه سانتیگراد باشد و به مدت چندین هفته در این دما باقی بماند.پس از این نرحله دما به 40 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان

قاووت گل گاو زبان یک شیرینی و معجون دارویی است .این قاووت دارای طبیعت گرم می باشد و از بارزترین خواص آن آرامبخش و نشاط آور بودن آن است .گل گاو زبان سرشار از آنتی اکسیدان ،ویتامینهای B، ویتامین C ،منیزیم ،کلسیم ،آهن و پتاسیم میباشد. به دلیل داشتن منیزیم از سرطان پیشگیری میکند. مواد […]

قاووت ساده

قاووت ساده  قهوه ای رنگ است که از بو دادن مخلوط چند بذر گیاهی و گیاهان دارویی به همراه شکر آسیاب و پودر کرده به دست می آید .قاووت ساده معجونی مقوی است. طبیعت قاووت گرم و آرام‌بخش است و بیشتر از آن به عنوان یک میان‌وعده  پر انرژی استفاده می‌شود. مواد تشکیل دهنده قاووت […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *