زمان تعمیر زمین پسته

وقت تعمیر زمین پسته چه زمانی است

وقت و ترتیب تعمیر به طور کلی در درختان بارور
الف -وقت تعمیر زمین  پسته از اول آذر الی 15 اسفند است. البته هرچه زودتر بتوانند تعمیر کنند
بهتر است مگر کودهای ازتی که وقت تعمیر درخت پسته  آن اوایل اسفند است،و اما تر تیب تعمیر
بدیهی است که تعمیر هم مانند انسان احتیاج به غذا دارد،و همانطوریکه انسان مجبور است برابر
با بهداشت تغذیه نماید،واگر خلاف عمل کندممکن است همان غذایی که می بایست به پرورش
جسمانی او کمک کندبر عکس سبب مر یضی و گاه منجر به مرگ او شود.مثلا غذاباید مدتی در معده باقی بماند  تا هضم شوداگر هنوز هضم نشده مجدد غذای دیگری بخوردو همچنین عمل تداخل را تکرار کندمبتلا به دل درد و ابتلاء معده می گردد. از قدیم گفته اند :اصل تمام امراض ثقل معده است ،که صحیح می باشد  گو این که بدن اشخاص قوی در برابر هر گونه  بی اعتدالی بیشتر از ضعیف مقاومت دارد