پسته کله قوچی 1

پسته کله قوچی:
پسته کله قوچی 1 از ارقام معروف و تجاری کشور بحساب می آید. برای اولین بار توسط فردی به نام
حاج علی شریفی در روستای دهنو از توابع رفسنجان شناسایی و انتخاب گردید.
بیشتر معروفیت این رقم به دلیل درشتی میوه آن است
در رفسنجان حدود 7000 هکتار پسته کله قوچی 1 کاشت شده است
عملکرد این رقم در بعضی مناطق بخش بوده است.