تمام مطالب برچسب : خرید جزئی پسته
پسته در  ایران و ارقام آن

پسته در ایران و ارقام آن

از نظر گیاه شناسی

تاکنون ۶۰ رقم پسته در ایران شناسایی شده است.

از جمله این ارقام می توان به

شیخ پسته جباری – رکن آبادی -ایتالیایی -غنوری
واحدی – سیدعلی آقایی بادامی – بادامی کج
سیف الدینی – هراتی – نیش کلاغی
پوست کاغذی – بادامی راور – شت آبادی
شاه پسند – ابراهیم آبادی – ممتاز تاج آبادی
فندقی ریز – خنجری راوری – اوحدی، سفید نوق
بادامی زرند -خنجری دامغان – قزوین

پراکندگی جغرافیایی پسته

پراکندگی جغرافیایی پسته

پراکندگی جغرافیایی پسته

مناطق تولید کننده و پراکندگی جغرافیایی پسته در جهان و ایران

پسته بیشتر در کدام قسمت های زمین وجود دارد

درخت پسته معمولی و یا پسته ایرانی پیستاشیا ورا (Pistacia vera) به شکل جنگل های انبوه در شمال شرقی ایران دیده می شود.

در زمان های گذشته پراکندگی جغرافیایی پسته حد غربی  رویش این گیاه تا نواحی نیشابور