پسته رقم احمدآقایی

این  پسته رقم احمدآقایی  برای نخستین بار توسط احمدآقا فروتن در احمدیه نوق از توابع شهرستان رفسنجان شناسایی شد
در حال حاضر یکی از بهترین ارقام پسته کشور به شمار می رود و
اخیرا مورد توجه بسیاری از باغداران واقع شده است.