نگهداری پسته خشک چگونه انجام میشه

درجه حرارت یکی از عوامل مؤثر در رشد، نمو و فعالیت حشرات است.
افزایش درجه حرارت (دمای پسته )انبار تا حدی باعث افزایش رشد و کوتاه شدن چرخه
زندگی آفات و در نتیجه بالا رفتن شدت تنفس و افزایش فعالیت های متابولیکی دانه می شود.