پتار درخت پسته

پرتار درخت پسته ((هرس)) چیست

پرتار درخت پسته (هرس کردن)
پرتار درخت پسته فبل از پیو ند درخت  لازم نیست ،بلکه ضرر هم دارد چون کم کردن شاخه ها ولو اینکه کوچک هم باشند مانع از فعالیت کامل ریشه می گردد.
گاهی ممکن است درخت ها هرس شده بلندتر هم بشوند ولی از نظر قطر شاخه ها ضعیف تر می گردند،
و آنچه منظور است قوی بودن تنه و شاخه درخت است
نه طول آن،چرا که آن هر چه باشد بریده می شود.