پسته آمریکا

پسته آمریکاگزارش اولیه چارلز نیکولز در 22 شهریور 97 گزارش برداشت پسته آمریکا در سال2018:پسته آمریکا  حــدود یــک ســوم برداشــت محصــول ســال پسته  2018 انجــام شــده؛ کیفیــت بــه مراتــب از محصــول دوســال گذشــته 2016 – 2017 بهتــر اســت، امــا تحویــل محصــول بــا تأخیــر روبــه رو بوده اســت.پســته ها امســال ریــز هســتند. عملکــرد رقــم کرمــان کمتــر […]