تمام مطالب برچسب : پسته آمریکا
پسته آمریکا

پسته آمریکا

پسته آمریکاگزارش اولیه چارلز نیکولز در ۲۲ شهریور ۹۷ گزارش برداشت پسته آمریکا در سال۲۰۱۸:پسته آمریکا  حــدود یــک ســوم برداشــت محصــول ســال پسته  ۲۰۱۸ انجــام شــده؛ کیفیــت بــه مراتــب از محصــول دوســال گذشــته ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ بهتــر اســت، امــا تحویــل محصــول بــا تأخیــر روبــه رو بوده اســت.پســته ها امســال ریــز هســتند. عملکــرد رقــم کرمــان کمتــر از حــد انتظــار بودهاســت. وضعیــتقیمتهــای جدیــد هنــوز نامشــخص اســت؛ چــون اکثــر خریــداران و فروشــندهها منتظرنــد ببیننــدکیفیـت و میـزان پسـته خشـک در پوسـت امسـال چگونــه خواهــد بــود. همانطــور کــه پیشبینــی میکردیــم، الان زمــان اوج برداشــت محصــول ۲۰۱۸در آمریــکا اســت.کمیــت و کیفیــت محصــول جدیــد در دو هفتــه آینـده مشـخص خواهـد شـد. در ایـن مـدت حـدودنیمـی از محصـول جدیـد برداشـت، پوسـتگیری و خشـک خواهدشـد. کرمـان رقـم غالـب در […]