پسته اوحدی

شناسایی شده توسط مهدی اوحدی در رفسنجان
امروزه پسته اوحدی به عنوان معروفترین پسته ایران شناخته می شود و حدود 60 تا 70 درصد سطح زیر کشت پسته را به خود اختصاص داده است
پسته اوحدی در سالهای 1320 تا 1330 در روستای فتح آباد از توابع رفسنجان توسط مهدی اوحدی شناسایی و انتخاب گردید.
رقم اوحدی از نخستین ارقامی است که حدود 3 دهه پیش به خراسان برده شده است
از مجموع پنجاه هزار هکتار پسته کاری در خراسان 10000 هکتار متعلق به رقم اوحدی است و
از این میزان بیشترش در شهرستان های بردسکن، خلیل اباد و گناباد وجود دارد.