نگهداری پسته خشک چگونه انجام میشه

درجه حرارت یکی از عوامل مؤثر در رشد، نمو و فعالیت حشرات است.
افزایش درجه حرارت (دمای پسته )انبار تا حدی باعث افزایش رشد و کوتاه شدن چرخه
زندگی آفات و در نتیجه بالا رفتن شدت تنفس و افزایش فعالیت های متابولیکی دانه می شود.

نگهداری پسته خشک خام

دی اکسید کربن شرایط نگهداری (نگهداری پسته)را بخصوص در دمای پایین بهبود می بخشد
پسته معمولاً در اواخر ماه مرداد و اوایل شهریور می رسد.
پس از پوست گیری، شستشو و خشک کردن، پسته را در انبار نگهداری می کنند.

پسته خشک چگونه است

پسته خشک
پسته خشک پسته ای است،
که پوست سبز رویی آن در پایانه فرآوری برداشته شده،
شستشو و سپس خشک شده باشد،
به گونه ای که حداکثر 5 درصد رطوبت داشته باشد.
خشک کردن پسته ها را می توان به دو صورت انجام داد:
1ـ خشک کردن در آفتاب:
پسته ها را برحسب رقم، خندان و ناخندان بودن به طور جداگانه بر روی محوطه هایی که به همین منظور ساخته می شود و
رد اصطلاح محلی میدان گفته می شود پهن کرده