پیوند درخت پسته چگونه انجام میشود

پیوند درخت پسته
پیو ند درخت  پسته  را از 14 ماه به بالا همه وقت ممکن است پیوند زد
اما به طوری که چند سال تجربه کردیم بهترین موقع پیو ند پسته پس از 48 ماه است،
در صورتی که رشد طبیعی درخت خوب باشد تا شش ساله هم مانعی ندارد،
وعلت آن هم این است که درختانی که ضعیف پیوند بخورند
زود ثمر مختصری می دهند که هم قابل نیست وهم
مانع رشد درخت می شود وهم بلند هوا نمی شود و هر گاه بخواهیم این معایب را نداشته باشد
باید تا چند سال ثمر آن را و همچنین شاخه های پائین آن را قطع کنیم
بنابراین همان ضرری که در هرس ذکر شد