آفات انباری پسته ،شب پره ی هندی

آفات انباری پسته:پسته ی برداشت شده و قرار داده شده در انبار هنوز از گزند آفات در امان نیست .آفاتی همانند شب پره ای زیان آورانبار،شپشه ها وموش ها در این دوره بسیار زیان بار هستند .

توجه داشته باشید که آلودگی به آفلاتوکسین نیز ،که از بیماریهای پسته است اغلب قبل از ورود پسته به انبار رخ می دهد ولی شرایط مساعد مثل وجود رطوبت بالا در انبار ویا در پسته های انبار شده می تواند باعث ایجاد ویاتشدید آلودگی شود .

تعمیر زمین پسته

تعمیر زمین پسته چگونه صورت میگیرد

عمیر زمین پسته بر حسب اختلاف زمین ها مختلف است.از اقسام زمین ها در این حوالی می توان
بیشتر نام زمین های رسی و شنی و رخوه ای و حومه برد،که هر کدام را بایدبه مناسبت خود تعمیر
کرد در صورتی که مراعات نشود گاه ممکن است نتیجه معکوس بدهد.