کنه های پسته

کنه های پسته بند پایانی بسیار ریز هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند اما خسارت نمونه های آفت آنها قابل مشاهده است.از انواع مختلف کنه ها عده ای از گیاهان تغذیه می کنند،عده ای دیگر نیز همانند عنکبوت ها ششکارچی حشرات می باشندوتعداد محدودی انگل انسان ودام هستند.