گرده افشانی پسته

گرده افشانی ،کیفیت وکمیت دانه گرده

گرده افشانی

گرده افشانی پسته به وسیله ی باد صورت می گیرد

گل های پسته بدون گلبرگ هستند وجذابیتی برای حشرات مخصوصا زنبور عسل ندارند

اما ممکن است زنبور عسل برای جمع آوری گرده،گل های نر رالمس کند،

بااین حال درگرده افشانی نقشی ندارد .

فقدان جریان هوا(باد)همچنین آب وهوای بارانی شرایط نا مساعدی را برای پراکندگی دانه های گرده ایجاد می کند.

همچنین بادهای شدید وطوفانی باعث خشک شدن

سطح کلاله ونیز بارندگی،باعث شست وشوی سطح کلاله  واز بین رفتن چسبندگی آن می شود.

دوره ی پذیرش کلاله ی مادگی را حدود3 تا 5 روز گزارش کرده اند.

درصورت وجود شرایط محیطی مناسب و تامین گرده ی مناسب وکافی برای گرده افشانی