گل دهی

گل دهی پسته وعوامل موثربرآن چیست

عوامل موثر در زمان گل دهی
عواملی که در زمان گل دهی پسته تاثیر دارند عبارتند از :
1-دما،2-رقم ،3- پایه ،4- موقعیت باغ ،5- مدیریت باغ ،6-تغذیه ،7-بافت خاک ،8-استفاده از مواد شیمیایی.
پسته نسبت به سرمای دیرس بهاره حساس است ودمای انجماد و یا نزدیک به آن ،خسارت فراوانی به درختان وگل دهی پسته می زند.
عنصر بور
عنصر شیمیایی با نماد B است.مقدار کمی از ترکیبات این ماده باعث مقاومت دیواره سلول گیاهان می شود. به همین سبب این عنصر حتما باید در خاک وجود داشته باشد .عنصر بور برروی تکامل رشد لوله ی گرده موثر بوده ومی تواند میزان پوکی محصول را تحت تاثیر قرار دهد .
حداقل نسبت درختان نر به ماده باید 1 به 9 باشد تا گرده افشانی مناسبی در باغ انجام گیرد وکشت آن در باغ باید به شکل N باشد .