گوگرد پاشی پسته و تاثیراتش

برای گوگرد پاشی پسته از گوگرد استفاده می کنیم .ابتدا توضیحاتی در مورد گوگرد می دهیم .
گوگرد یکی ازعناصر شیمیایی  جدول تناوبی است که نماد آن S وعدد اتمی آن 16 می‌باشد. گوگرد
یک نافلز فراوران بی‌بو ، بی‌مزه و چند ظرفیتی است